Pool Donors
Name % HVC Total
anonymous 2 547.34
Heavencoin 2 519.59
xoma11 0 11.58
omotezaki 0 1.42